Zápis

Zápis dětí do ZŠ Easyspeak

Zápis na rok 2024/25 proběhne 22. a 24. dubna 2024 vždy od 16 do 17:30 hodin.

Přihlašování na zápis zde.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ 

Dokumenty potřebné k zápisu:

 • Přihláška dítěte k zápisu do 1. třídy
 • Prohlášení GDPR
 • Rodný list dítěte
 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce
 • V případě cizinců doklad (kopie dokladu) o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a adrese/ oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany nebo obdobný doklad vydaný v souladu s aktuálně platnými právními předpisy
 • Doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) pro děti s odkladem školní docházky

Dokumenty potřebné k zápisu naleznete ke stažení níže pod textem.

Předání dokumentů řediteli školy je možné těmito způsoby:

 • osobně
 • zaslání do datové schránky ID: jipcp4w
 • zaslání poštou

Jakékoli dotazy ohledně zápisů je možné řešit přímo s ředitelkou školy
Hanou Hamzovou tel.: 776 145 610

Příjem žádostí o přijetí bude probíhat do 30. 4. 2024 (v případě zaslání dokumentů poštou rozhoduje datum podání na poštu, nikoli doručení).

Pořadí dětí u zápisu bude stanoveno podle bodového systému následovně : 

1.   30 bodů – děti, které ve školním roce 2023 – 2024 navštěvují MŠ Easyspeak v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

2.  30 bodů – sourozenec dítěte u zápisu se již v ZŠ Easyspeak vzdělává

3.  10 bodů – ostatní děti

Maximální počet bodů : 60 bodů
Minimum bodů nutné pro přijetí do ZŠ: 10 bodů

Žáci budou přijímáni postupně podle počtu bodů, při rovnosti bodů budou přednostně přijati žáci se základy angličtiny. Pokud dojde k překročení limitů, budou dotčení žáci zařazeni do veřejného losování, na jehož základě budou obsazena zbývající volná místa.

Průběh zápisu

Předání podepsané přihlášky dítěte k zápisu a doložení všech výše uvedených dokumentů.

Zákonný zástupce s dítětem odchází s paní učitelkou k přátelskému pohovoru na připravená stanoviště, kde bude dítě plnit úkoly a pedagog bude sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod. (připravené aktivity zaberou přibližně 20 minut). Zároveň bude mít zákonný zástupce možnost pohovořit s pedagogem a poradit se např. o odkladu povinné školní docházky.

Zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla) o přijetí do 30 dnů, tj. nejpozději dne 24. 5. 2024 na webových stránkách školy.

 • Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, o termínu pro vyzvednutí budete informováni
 • Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou

Maximální počet přijímaných dětí pro školní rok 2024/2025 bude upřesněn.

Při naplnění limitů proběhne veřejné losování. O kapacitě školy a  případném termínu losování budeme informovat co nejdříve. Pracujeme na projektové dokumentaci k přestavbě farmy v Klínci, kam se má škola od září 2024 stěhovat.

Přihláška dítěte k zápisu do ZŠ Easyspeak do 1. ročníku

Přihláška dítěte k docházce do ZŠ Easyspeak do 2. – 6. ročníku

Prohlášení rodičů podle zákona 101/2000 Sb. a směrnice 95-46-ES (GDPR)

Důležité:

– v případě zjištění uvedení nepravdivých údajů o dítěti nebo o jeho zákonném zástupci může být dítě z pořadníku u zápisu do ZŠ Easyspeak vyřazeno.

Obecné informace:
O rozhodnutí přijetí / nepřijetí bude zákonný zástupce písemně vyrozuměn do 30 dnů od konání řádného zápisu
a) na webu školy – jen s pomocí přiděleného kódu
b) dopisem do vlastních rukou na adresu uvedenou do dokumentace dítěte u zápisu

Školné:
Vzhledem ke sníženému počtu žáků ve třídách se vedle financí ze státního rozpočtu rodiče spolupodílí na financování provozu školy formou školného. Výše školného může být v souvislosti se změnou ekonomických podmínek upravena.

Školné pro školní rok 2024 – 2025 činí 108.000,- Kč (plus 3.000,- zápisné) a je splatné následovně:
– první platba zápisné 3.000,- Kč společně s podpisem smlouvy o vzdělávání v ZŠ Easyspeak
– další platby 10.800,- vždy na začátku měsíce za každý kalendářní měsíc od měsíce října společně s vyúčtováním stravného a případných dalších školních nákladů

ZÁVĚREM:
Zájemci o přestup z jiných škol do naší ZŠ Easyspeak z řad starších dětí budou před zápisem do 1. ročníku ZŠ Easyspeak pouze evidováni a následně budou jednotlivě osloveni a vyzváni k rozhovoru společně se zákonnými zástupci.