Zápis

Zápis dětí do ZŠ Easyspeak

1. 4. – 30. 4. 2022

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ 

V souladu s opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2021/2022 bude probíhat zápis na naší škole bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Upřednostňujeme podání žádostí o přijetí bez přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Dokument potřebný k zápisu naleznete níže pod textem. V současné situaci nevyžadujeme, aby byla přihláška potvrzena lékařem, potvrzení je třeba dodat nejpozději v den nástupu dítěte do ZŠ.

Předání dokumentů řediteli školy je možné těmito způsoby:

  • zaslání do datové schránky ID: jipcp4w
  • zaslání poštou / osobním předáním ve škole (po domluvě s ředitelem školy)

Jakékoli dotazy ohledně zápisů je možné řešit přímo s ředitelem školy
Jiřím Janovským tel.: 777 591 164

Příjem žádostí o přijetí bude probíhat do 30. 4. 2022 (v případě zaslání dokumentů poštou rozhoduje datum podání na poštu, nikoli doručení).

Pořadí dětí u zápisu bude stanoveno podle bodového systému následovně : 

1.   30 bodů – děti, které ve školním roce 2021 – 2022 navštěvují MŠ Easyspeak v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

2.  30 bodů – sourozenec dítěte u zápisu se již v ZŠ Easyspeak vzdělává

3.  10 bodů – ostatní děti

Maximální počet bodů : 60 bodů
Minimum bodů nutné pro přijetí do ZŠ: 10 bodů

Předem je nutné:

– vyplnit formulář "Přihláška dítěte k zápisu / docházce do ZŠ Easyspeak", resp. si tento formulář stáhnout níže

– vyplnit Prohlášení rodičů podle zákona 101/2000 Sb. a směrnice 95-46-ES (GDPR)

Přihláška dítěte k zápisu do ZŠ Easyspeak do 1. ročníku

Přihláška dítěte k docházce do ZŠ Easyspeak do 2. – 6. ročníku

Prohlášení rodičů podle zákona 101/2000 Sb. a směrnice 95-46-ES (GDPR)

Důležité:

– v případě zjištění uvedení nepravdivých údajů o dítěti nebo o jeho zákonném zástupci může být dítě z pořadníku u zápisu do ZŠ Easyspeak vyřazeno.

Obecné informace:
O rozhodnutí přijetí / nepřijetí bude zákonný zástupce písemně vyrozuměn do 30 dnů od konání řádného zápisu
a) na webu školy – jen s pomocí kódu přiděleného e-mailem
b) dopisem do vlastních rukou na adresu uvedenou do dokumentace dítěte u zápisu

Školné:
Vzhledem ke sníženému počtu žáků ve třídách se vedle financí ze státního rozpočtu rodiče spolupodílí na financování provozu školy formou školného. Výše školného může být v souvislosti se změnou ekonomických podmínek upravena.

Školné pro školní rok 2021 – 2022 činí 50.000,- Kč a je splatné následovně:
– první platba 5.000,- Kč společně s podpisem smlouvy o vzdělávání v ZŠ Easyspeak
– další platby vždy zpětně za každý kalendářní měsíc od měsíce října společně s vyúčtováním stravného a případných dalších školních nákladů

ZÁVĚREM:
Zájemci o přestup z jiných škol do naší ZŠ Easyspeak z řad starších dětí budou před zápisem do 1. ročníku ZŠ Easyspeak pouze evidováni a následně budou jednotlivě osloveni a vyzváni k rozhovoru společně se zákonnými zástupci.