Zápis

Zápis: 2. 4. a 15. 4. 2020 v čase 15 – 18 hodin

KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ 

Přijímání dětí do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2020 - 2021 bude probíhat při zápisu, jehož termíny byly stanoveny na :

a) čtvrtek 2. 4. 2020 od 15 do 18 hodin v ZŠ Easyspeak, Černolice

b) středu 15. 4. 2020 od 15 do 18 hodin v ZŠ Easyspeak, Černolice

Pořadí dětí u zápisu bude stanoveno podle bodového systému následovně : 

1.   
30 bodů - děti, které ve školním roce 2019-2020 navštěvují MŠ Easyspeak v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

2.   
30 bodů - děti s trvalým pobytem v obci Černolice
20 bodů - děti s trvalým bydlištěm : Řitka, Mníšek p. B., Všenory, Dobřichovice
10 bodů - děti s trvalým bydlištěm v jiné obci ČR

3.
10 bodů - sourozenec dítěte u zápisu se již v ZŠ Easyspeak vzdělává

Maximální počet bodů : 70 bodů
Minimum bodů nutné pro přijetí do ZŠ: 10 bodů

V případě rovnosti celkového počtu bodů má přednost starší dítě!!!


Předem je nutné:
- vyzvednout si formulář "Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání", resp. si tento formulář stáhnout zde:

- dostavit se s dítětem k zápisu v některém z termínů vyhlášených ředitelem školy, případně si domluvit termín zápisu v náhradním termínu. Náhradní termín zápisu musí být v období mezi 1. a 2. termínem zápisu

U zápisu je nutné předložit:
- rodný list dítěte nebo doklad totožnosti dítěte (např. cestovní pas),
- doklad totožnosti zákonného zástupce (OP nebo cestovní pas),
- řádně vyplněnou "Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání",
- potvrzení lékaře, o zdravotní způsobilosti dítěte navštěvovat kolektivní zařízení (je součástí tiskopisu "Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání")

Důležité:
- v případě zjištění uvedení nepravdivých údajů o dítěti nebo o jeho zákonném zástupci může být dítě z pořadníku u zápisu do ZŠ Easyspeak vyřazeno.

Obecné informace:
O rozhodnutí přijetí / nepřijetí bude zákonný zástupce písemně vyrozuměn do 30 dnů od konání řádného zápisu
a) na webu školy - jen s pomocí kódu přiděleného u zápisu
b) dopisem do vlastních rukou na adresu uvedenou do dokumentace dítěte u zápisu

Školné:
Vzhledem ke sníženému počtu žáků ve třídách se vedle financí ze státního rozpočtu rodiče spolupodílí na financování provozu školy formou školného. Výše školného může být v souvislosti se změnou ekonomických podmínek upravena.

Školné pro školní rok 2020-2021 činí 50.000,-Kč a je splatné následovně:
- první platba 5.000,-Kč společně s podpisem smlouvy o vzdělávání v ZŠ Easyspeak
- další platby vždy zpětně za každý kalendářní měsíc od měsíce října 2020 společně s vyúčtováním stravného a případných dalších školních nákladů

ZÁVĚREM:
Zájemci o přestup z jiných škol do naší ZŠ Easyspeak z řad starších dětí budou před zápisem do 1. ročníku ZŠ Easyspeak pouze evidováni a následně budou jednotlivě osloveni a vyzváni k rozhovoru společně se zákonnými zástupci.

Jiří Janovský, v. r.
ředitel školy