Zápis

Zápis: 2. 4. a 15. 4. 2019 v čase 16 - 18 hod.

KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ 

Přijímání dětí do 1.ročníku ZŠ ve školním roce 2019 - 2020 bude probíhat při zápisu, jehož termíny byly stanoveny na :

a) úterý 2.4. 2019 od 16 do 18 hodin v ZŠ Easyspeak, Černolice

b) pondělí 15.4. 2019 od 16 do 18 hodin v ZŠ Easyspeak, Černolice

Pořadí dětí u zápisu bude stanoveno podle bodového systému následovně :

1.

30 bodů - děti, které ve školním roce 2018-2019 navštěvují MŠ Easyspeak

v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

20 bodů - děti, které ve školním roce 2018-2019 navštěvují jinou MŠ s výukou AJ

s rodilými mluvčími v posledním roce před zahájením povinné školní

docházky

10 bodů - navštěvování kurzů Easyspeak nebo Helen Doron alespoň 2 roky

2.

30 bodů - děti s trvalým pobytem v obci Černolice

20 bodů - děti s trvalým bydlištěm : Řitka, Mníšek p.B. , Všenory, Dobřichovice

10 bodů - děti s trvalým bydlištěm v jiné obci ČR

3.

10 bodů - sourozenec dítěte u zápisu se již v ZŠ Easyspeak vzdělává

4.

0 - 15 bodů - talentová zkouška (zrakové vnímání, rozumové schopnosti,

paměť, řeč, grafomotorika)

5.

0 - 15 bodů - talentová zkouška z angličtiny

(řízený rozhovor s rodilým mluvčím - pedagogem naší ZŠ a MŠ)

Maximální počet bodů : 100

V případě rovnosti celkového počtu bodů má přednost starší dítě !!!


Předem je nutné :

- vyzvednout si formulář "Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání", resp. si tento

formulář stáhnout zde:  ,


- dostavit se s dítětem k zápisu v některém z termínů vyhlášených ředitelem školy,

případně si domluvit termín zápisu v náhradním termínu. Náhradní termín zápisu musí

být v období mezi 1. a 2. termínem zápisu.

U zápisu je nutné předložit :

- rodný list dítěte nebo doklad totožnosti dítěte (např. cestovní pas),

- doklad totožnosti zákonného zástupce (OP nebo cestovní pas),

- řádně vyplněnou "Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání",

- potvrzení lékaře, o zdravotní způsobilosti dítěte navštěvovat kolektivní zařízení

(je součástí tiskopisu "Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání")

Důležité :

- v případě zjištění uvedení nepravdivých údajů o dítěti nebo o jeho zákonném

zástupci může být dítě z pořadníku u zápisu do ZŠ Easyspeak vyřazeno.

Obecné informace :

O rozhodnutí přijetí / nepřijetí bude zákonný zástupce písemně vyrozuměn do 30 dnů od konání řádného zápisu

a) na webu školy - jen s pomocí kódu přiděleného u zápisu

b) dopisem do vlastních rukou na adresu uvedenou do dokumentace dítěte u zápisu

Školné :

Vzhledem ke sníženému počtu žáků ve třídách se vedle financí ze státního rozpočtu rodiče spolupodílí na financování provozu školy formou školného. Výše školného může být v souvislosti se změnou ekonomických podmínek upravena.

Školné pro školní rok 2019-2020 činí 50.000,-Kč a je splatné následovně :

- první platba 5.000,-Kč společně s podpisem smlouvy o vzdělávání v ZŠ Easyspeak

- další platby vždy zpětně za každý kalendářní měsíc od měsíce října 2019 společně

s vyúčtováním stravného a případných dalších školních nákladů

ZÁVĚREM :

Zájemci o přestup z jiných škol do naší ZŠ Easyspeak z řad starších dětí budou před zápisem do 1.ročníku ZŠ Easyspeak pouze evidováni a následně budou jednotlivě osloveni a vyzváni k rozhovoru společně se zákonnými zástupci.

Jiří Janovský, v.r.

ředitel školy