Školská rada

Školská rada ZŠ Easyspeak

V souladu s §167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) v platném znění byla dne 23. 11. 2018 ustanovena školská rada ZŠ Easyspeak v tomto složení:

zástupci zřizovatele: Helena Prentice (místopředsedkyně školské rady), David Novák

zástupci pedagogů: Daniela Matyasko, Eva Adamcová

zástupci rodičů: Leona Ježdíková, Lucie Podušková

Dle § 168 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

jednací řád školské rady