Pilíře naší školy

5 P-ilířů naší školy:

prostředí – propojení – podpora – péče – partnerství

Prostředí:

V bezpečném a připraveném prostředí nastává spontánní učení, radost z poznávání a rozvíjí se přirozený zájem dětí o okolní svět.

Propojení:

Přirozený způsob učení (nápodobou, hrou, překonáváním překážek, děláním chyb a možností zažít důsledky svých činů) propojuje teoretické učení se skutečným životem.

Podpora:

Podpora přirozeného způsobu učení zachovává vnitřní motivaci a buduje pozitivní vztah
ke vzdělávání.

Péče:

Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuálně přistupovat ke každému žákovi a pomáhat mu najít silné stránky.

Partnerství:

Spolupráce školy s rodinou je samozřejmostí. Vztahy založené na úctě a vzájemném respektu jsou základem fungujícího společenství.


Naše škola stojí na 5ti pilířích tvořících silný a pevný základ. Rozvíjíme školu, na níž budeme pyšní, bude naplňovat naše dlouhodobé cíle, které jsou součástí vzdělávacího programu školy. Chceme školu, která bude pro děti místem porozumění, klidu, důvěry, ale také mostem k poznání a zdrojem vědomostí a inspirace pro další život. Školu, která propojí svět vědy a poznání se světem sociálních vztahů, přírodou a kulturními odlišnostmi prostřednictvím působení rodilých mluvčích z různých částí světa, se kterými mají děti možnost být v denním kontaktu.

Chceme, aby naše děti byly vzdělané, sebevědomé, samostatné bytosti, které se dokáží odpovědně rozhodovat a jsou si vědomi vlastní hodnoty, ale respektují své okolí a jsou ohleduplné jak k lidem, tak k přírodě.